Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Hai 2017
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / ĐẤNG CỨU THẾ DUY NHẤT

ĐẤNG CỨU THẾ DUY NHẤT

BANG CHUNG TOI THO TROI 2

Người Mỹ chọn thờ Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su. Tôi và nhiều người khác trên thế giới đã chọn con đường nầy. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh khẳng định Chúa Giê-su là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Trời và người. Ngài cũng là hiện thân của Đức Chúa Trời đến thế gian để cứu rỗi tội nhân hư mất. Không ai đẹp lòng Trời hoàn toàn cho bằng chính Con Một của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời, Ngài đã giáng thế làm người. Kinh Thánh ghi chép đầy đủ về Chúa Cứu Thế Giê-su trong các sách Phúc Âm. Bạn không thể biết về Chúa Cứu Thế Giê-su nếu bạn không đọc Kinh Thánh. Chúa Giê-su là trung tâm và quả tim của Cơ-đốc Giáo.
Không có Chúa Giê-su thì không có Cơ-đốc Giáo. Tôi suy nghĩ và ngạc nhiên về sự sinh ra, sự lớn lên, sự thi hành chức vụ cứu người, rồi sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giê-su. Ngài là Đấng duy nhất chiến thắng bệnh tật, chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng ác quỷ, chiến thắng sự chết. Ngài là Đấng duy nhất tuyên bố, “Ta với Cha là một.” Ngài dạy có uy quyền vượt lên trên tất cả các giáo sư đời nầy. Bạn sẽ kinh ngạc (giống như dân chúng đương thời) về lời nói, việc làm, và tình cảm của Chúa đối với mọi người. Người ta có thể trách móc những kẻ theo Chúa Giê-su nhưng xưa nay không ai trách móc Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là hiện thân Đức
Chúa Trời. Chúa Giê-su là Trời trọn vẹn và là người trọn vẹn. Chính Đức Chúa Trời đã đến để cứu bạn và tôi qua Con Một Ngài là Chúa Giê-su. Hãy đọc Kinh Thánh bắt đầu bằng bốn sách Phúc Âm, bạn sẽ biết thêm về Chúa Giê-su và việc làm của Ngài.

KINH THÁNH GIỚI THIỆU CHÚA JESUS ĐẾN TỪ TRỜI

bible-600-x-300

Kinh Thánh khẳng định loài người rồi sẽ chấp nhận Chúa Giê-su như chính Đức Chúa Trời đã chấp nhận Chúa Giê- su. Khi còn ở thế gian, lúc Chúa Giê-su mới thi hành chức vụ, chính Đức Chúa Trời đã phán từ trời,
“Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giê-su ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:16-17).
Lúc Chúa Giê-su đưa ba môn đồ lên núi cầu nguyện, Chúa Giê-su hóa hình sáng chói trước mắt ba người, có ông Môi-se và ông Ê-li xuất hiện và có tiếng phán từ trời, “Đang khi người còn nói, bỗng có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! Khi môn đồ nghe
tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Giê-su lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ! Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-su mà thôi” (Mathi-ơ 17:6-8).

PHƯƠNG CÁCH DUY NHẤT ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI LÀ NHỜ TIN JESUS LÀ CHÚA CỨU THẾ.

Nâng-đỡ

Lời Chúa là thẩm quyền duy nhất có thể thuyết phục bạn và xây dựng đức tin cứu rỗi cho bạn. Hãy nghe lời dạy đơn giản của Kinh Thánh hướng dẫn bạn về việc tiếp nhận Chúa Giê-su hôm nay.
“Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra (là Chúa) và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Do Thái và người Hy Lạp không có sự
phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9-13)

CHÚA JESUS TỰ BIẾT NGÀI LÀ CHÚA CỨU THẾ
Thái độ của bạn đối với Chúa Cứu Thế Giê-su sẽ quyết định số phận tương lai của bạn và gia đình bạn. Tin hay không tin, chấp nhận hay từ chối. Đây không phải là lời đe dọa, nhưng đây là sự thật. Một sự thật khách quan hoàn toàn. Mù tối hay sáng láng, bất an hay bình an, bất hạnh
hay hạnh phúc, nô lệ hay tự do, chết mất đời đời hay sống còn vinh hiển đời đời. Bạn có quyền chọn một trong hai. Bạn có quyền tự do lựa chọn nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.
Chính Chúa Giê-su cũng đã từng tuyên bố, “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ
thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài” (Giăng 14:6-7).
Đây chính là câu trả lời quan trọng nhất về ai là Đấng Cứu Thế đã được chép trong Kinh Thánh. Dựa vào đây chúng ta có thể quả quyết rằng, Nếu chỉ có một Đức Chúa Trời ở trên trời thì cũng chỉ có một Đấng Cứu Thế duy nhất đến từ trời! Nan đề chủ yếu nhất của loài người là vực sâu
tội lỗi đang phân cách giữa người với Trời. Giải pháp cần thiết là làm sao để nối lại mối phân cách đó. Không một ai trên thế giới tạo ra được giải pháp nầy, vì thế loài người chỉ còn trông chờ giải pháp từ trời. Giải pháp từ trời là thập tự giá mà trên đó Chúa Cứu Thế đã hy sinh. Cả loài
người đều cần giải pháp đến từ Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã có giải pháp thì loài người không cần đến giải pháp nào khác.

KINH THÁNH XÁC ĐỊNH CHỈ CÓ MỘT ĐẤNG CỨU THẾ.

wo

Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời có một và thật. Không có một Đức Chúa Trời thứ hai nào cả. Nếu một người xưng nhận có một Đức Chúa Trời thứ hai hoặc có nhiều Đức Chúa Trời khác thì đó là giả, không thật, không đáng tin. Vì tin Đức Chúa Trời có một và thật nên chúng
ta có thể tin Đấng Cứu Thế có một và thật. Kinh Thánh đã giải thích chân lý nầy cách dễ hiểu.
“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian” (Hê-bơ-rơ 1:1-2).
Đấng Cứu Thế chính là Con Một của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh xác nhận, “Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi
đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người;
Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hê-bơ-rơ 9:26-28).
Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế Duy Nhất. Nghĩa là bạn không thể tìm được một Đấng Cứu Thế nào khác. Bởi vì không có Đấng Cứu Thế nào khác ngoài Chúa Giê-su. Đó là chân lý. Chân lý nầy sẽ giải phóng bạn. Tin chân lý nầy, bạn sẽ hưởng được tự do.

 

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

Check Also

merry

Những Bài Ca Giáng Sinh

Chương Trình Những Bài Ca Giáng Sinh Liên Hội Thánh Vùng Orange County, California 10/12/2017 – ...

hoi-thanh-ha-noi-festival-yeu-ha-noi-chi-la-khoi-dau-03

Bước Khởi Đầu Cho Sự Lan Rộng Phúc Âm

FESTIVAL YÊU HÀ NỘI HTTL Hà Nội – Mục sư Jacob chia sẻ: “Đây không phải ...

christian-quarter-jerusalem-old-city

Jerusalem – Thành Thật Với Lịch Sử

http://huongdionline.com/2017/02/16/than-hoc-thay-the/  Tổng thống Donald Trump ký một bản tuyên ngôn sau khi ông phát biểu ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn